ایساکو

0%

تعداد بازدید : 78 - تاریخ خبر : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 - 12:12  

خودروی هایما

برخی هشدارهای عمومی که می بایست در طول تعمیرات خودرو انجام گیرد به شرح ذیل است.

به منظور محافظت از چشمهای خود از عینک ایمنی استفاده کنید

برخی هشدارهای عمومی که می بایست در طول تعمیرات خودرو انجام گیرد به شرح ذیل است.

به منظور محافظت از چشمهای خود از عینک ایمنی استفاده کنید

قبل از انجام هر کاری زیر خودرویی که برای تعمیرات از زمین بلند شده، از تکیه گاه ایمنی زیر

خودرو استفاده کنید.

است. مگر در هنگام )OFF اطمینان حاصل کنید که سوئیچ اصلی همیشه بسته )در وضعیت

انجام تعمیرات خاص.

دارای جعبه دنده ( AT قبل از انجام تعمیرات روی خودرو، ترمز دستی را بکشید. برای مدلهای

دارای ( MT قرار دهید. برای مدلهای (P) اتوماتیک( اهرم تعویض دنده را در حالت پارک

جعبه دنده دستی( اهرم تعویض دنده را در دنده عقب )زمانیکه موتور خاموش است( یا خلاص

)زمانیکه موتور روشن است( قرار دهید. مگر در هنگام انجام تعمیرات خاص.

برای جلوگیری از مسمومیت با گاز منواکسیدکربن اطمینان حاصل کنید که تعمیرات موتور در

مکانی با تهویه خوب انجام می گیرد.

زمانیکه موتور روشن است، بدن و لباس خود را از قطعات دورانی مانند فن و تسمه دور

نگه دارید.

به منظور جلوگیری از سوختگی شدید از لمس قطعات فلزی با دمای بالا مانند رادیاتور، مانیفولد

دود، اگزوز، مبدل کاتالیستی و صدا خفه کن جلوگیری کنید.

در زمان کار روی خودرو سیگار نکشید.

برای جلوگیری از آسیب، قبل از شروع کار حلقه، ساعت و گردن بند خود را باز کرده و لباس

خود را شل کنید. موهای بلند سر خود را بسته و در پشت سرتان جمع کنید.

دو دست و اشیای دیگر را از پره های فن دور نگه دارید. در زمان افزایش دمای موتور، فن

خنک کننده الکتریکی در هر زمان به حرکت در خواهد آمد. بنابراین قبل از انجام هر کاری

نزدیک به فن خنک کننده الکتریکی مطمئن شوید که برق آنها قطع شده است.